NRWYILNO


Photo courtesy of Tim Tyler, May 25, 2002